info@llcbst.am
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40, 82/31

Ծանուցում

փետրվարի 18 2020

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.

- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Բայանդուր, 25-րդ փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 1105.09 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 159.25 ք.մ. մակերեսով տրակտորային շինություն, 195.3 ք.մ. մակերեսով տրակտորային կայան, 34.92 ք.մ. մակերեսով  լցակայանի շենք, 1119.35 ք.մ. մակերեսով ավտոպարկ, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 63.63 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 63.63 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 259.4 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 25 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1357.5 ք.մ. մակերեսով ինկուբատոր, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց,   58.8 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 58.8 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 323.4 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 328.68 ք.մ. մակերեսով կերի պահեստ, 514 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 147.62 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 195.3 ք.մ. մակերեսով տրակտորային կայան, 273.75 ք.մ. մակերեսով ցամքարի պահեստ, 321.1 ք.մ. մակերեսով ցամքարի պահեստ, 200.2 ք.մ. մակերեսով տրակտորային շինություն, ծածկ, 485.21 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 575.1 ք.մ. մակերեսով սանանցում,  485.2 ք.մ. մակերեսով կերի պահեստ, 191.09 ք.մ. (420.4 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 139.35 ք.մ. (306.57 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 44.24 ք.մ. (97.33 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 11.14 ք.մ. (26.74 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 2284.78 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով  ինքնակամ կառուցված շինություններ  և 153.35402 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 1250000000 ՀՀ դրամ:

- Սառնարանային համակարգ ORXUS և BITZER 35C: Լոտի մեկնարկային գինը` 34200000 ՀՀ դրամ:

- Կաթսայատան սարքավորումներ: Լոտի մեկնարկային գինը` 13200000 ՀՀ դրամ:

- Բրոյլերի աճեցման հոսքագիծ BKM 3 (10 հատ): Լոտի մեկնարկային գինը` 49400000 ՀՀ դրամ:

- Կերախոհանոցային համակարգ: Լոտի մեկնարկային գինը` 21900000 ՀՀ դրամ:

- Մորթի արտադրամասի հոսքագիծ «Միր Նազար» 2000 հատ/ժամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 50300000 ՀՀ դրամ:

     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.03.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:

     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.akson.am կայքը: